Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Önéletrajz feltöltése
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!


Adatkezelési tájékoztató  Állásra jelentkezők személyes adatainak kezelésére vonatkozóan

A JUSTICE Security Vagyonvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 1-13., Cégjegyzékszám: 01 09 700320, továbbiakban: Adatkezelő) a hozzá munkaviszony létesítése céljából önkéntes módon beküldött személyes adatokat a jelen Szabályzatban foglaltak szerint kezeli. 

Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke alapján az alábbiakban tájékoztatja az érintetteket a GDPR 13. cikkében meghatározott valamennyi releváns információról, illetve az érintett jogainak (GDPR 15-22. cikk) gyakorlásának módjáról. 

 

1. Adatkezelő és képviselője

    1.1. Adatkezelő: Justice Security Kft. 

    1.2. Adatkezelő képviselője: Kovács György, ügyvezető igazgató. Elérhetősége: adatvedelmi.tisztiviselo@justisec.hu 

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Dr. Bartóki-Gönczy Balázs PhD., adatvedelmi.tisztiviselo@justisec.hu 

3. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett álláshelyek betöltése érdekében megfelelő személyi kiválasztás elvégzése. Az ezekhez szükséges és releváns személyes adatok alapján alkalmasnak tűnő jelöltekkel való telefonos kapcsolatfelvétel, illetve személyes találkozó megszervezése szakmai interjú céljából. 

Az adatkezelés – az érintett választása alapján – két célból történik:

    a) Konkrét, meghirdetett állásra jelentkezés: az érintett az adatkezelő honlapján meghirdetett pozícióra adja be a jelentkezését.

    b) Regisztráció az adatbázisbaaz érintett nem egy konkrétan meghirdetett pozícióra jelentkezik, hanem azt kéri, hogy adatai – a 8. pontban meghatározott időtartamra – azért kerüljenek rögzítésre az adatbázisba, hogy amennyiben a későbbiekben egy profiljába vágó pozíciót hirdet az adatkezelő, úgy az ő adatai már rendelkezésre álljanak az állás betöltése érdekében. 

 

 

 

4. Adatkezelés jogalapja

    4.1. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez a jelen Szabályzatban foglaltak alapján.

    4.2. Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a 10.6.4. pontban leírt módok bármelyikén.   

 

5. Kezelt adatok köre

    5.1. Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: az elektronikus beküldött önéletrajzban megadott személyes adatok, különös tekintettel a jelentkező nevére, születési helyére és idejére, e-mail címére, telefonszámára, lakcímére, iskolai és szakmai végzettségeire, illetve az érintett korábbi munkahelyeire vonatkozó adatokat.  

    5.2. Adatkezelő nem kéri, illetve nem kezeli az réintett különleges személyes adatait (GDPR 9. cikk (1) bekezdésben meghatározott személyes adatok köre). Amennyiben ilyen adatot oszt meg az érintett az Adatkezelővel, úgy azt Adatkezelő haladéktalanul és visszavonhatatlanul törli. 

    5.3. Adatkezelő a kezelt adatok köre vonatkozásában messzemenőkig figyelemmel van a GDPR 5. cikkében meghatározott alapelvekre. Adatkezelő az érintett személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy csak annyit adatot és olyan mértékben kezel, ami az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

    5.4. Adatkezelő tájékoztatja érintettet, hogy személyes adatainak megadása önkéntes, nem kötelező. Érintett azon adatokat osztja meg magáról, melyet ő fontosnak tart állásra történő jelentkezése szempontjából (kivéve különleges személyes adatokat. ld. 5.2. pont). Adatkezelő az érintett által önkéntesen megosztott adatok alapján folytatja le a kiválasztási eljárást.  

 

6. Az adatokhoz való hozzáférés 

    6.1. Érintett személyes adataihoz kizárólag Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akik részt vesznek a kiválasztási folyamatban (felvételt hirdető szakmai terület vezetője, HR vezető és asszisztens, ügyvezető igazgató). 

    6.2. Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra érintett adatait. 

 

7. Adatok továbbítása

    7.1. Adatkezelő az érintett személyes adatait nem továbbítja harmadik országba.

    7.2. Adatkezelő az érintett személyes adatait adatfeldolgozás céljából átadja az alábbi jogi személynek:

Evolution Consulting Kft. (Székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros, AFKI ép. 2.em., Levelezési cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf. 52., Cégjegyzékszám: 05-09-014424, Adószám: 14020991-2-05 Bankszámlaszám: 10101432-34913900-01003003, képviseli: Dr. Mester Csaba, ügyvezető igazgató). Az adatfeldolgozó biztosítja adatkezelő számára a humánerőforrás menedzsment informatikai rendszert. A Felek közötti együttműködést a GDPR szabályainak megfelelő adatfeldolgozási megállapodás rögzíti.

 

8. Az adatkezelés időtartama

    8.1. Konkrét állásra történő jelentkezés esetén:

Adatkezelő érintett személyes adatait (a 3. pontba a) alpontban megjelölt céllal és 4. pontban megjelölt jogalappal) a munkaszerződés megkötéséig vagy az érintett állásra történő jelentkezésének elutasításáig, de legfeljebb 60 napig tárolja. A maximális 60 nap azért tekinthető arányosnak és szükségesnek, mert ennyi idő alatt tud lefolyni egy kiválasztási eljárás. 

    8.2. Adatbázisba történő regisztráció esetén: 

 Adatkezelő érintett személyes adatait (a 3. pontba b) alpontban megjelölt céllal és 4. pontban megjelölt jogalappal) a munkaszerződés megkötéséig, de legfeljebb egy évig kezeli. A maximális egy év azért tekinthető arányosnak és szükségesnek, mert az érintett nem konkrét állásra jelentkezett, hanem célja, hogy a jövőben meghirdetett állások vonatkozásában az önéletrajza rendelkezésre álljon az adatkezelőnek. 

    8.3. Amennyiben az érintettel Adatkezelő munkaszerződést köt, úgy azzal egyidőben tájékoztatja az érintettet a munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozó információkról. 

    8.4. Érintett bármikor jogosult adatainak kezelését megtiltani (bővebben lásd: 10. pont). 

 

9. Automatizált döntéshozatal 

Adatkezelő az adatkezelés során nem alkalmaz automatizált döntéshozatali eljárást.

 10. Érintett jogai 

    10.1 Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

    10.2 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

    10.3 A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

    10.4 Az adatkezelés korlátozásához fűződő jog

Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést amennyiben a GDPR 18 cikk (1) bekezdésében meghatározott valamely feltétel teljesül. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

    10.5 Az adathordozhatósághoz fűződő jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

E jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkében (törléshez való jog) foglaltakat, illetve e jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

    10.6 Az érintett joggyakorlásának módja

        10.6.1 Adatkezelő az érintett jogainak gyakorlása érdekében benyújtott kérelmével kapcsolatban haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a kérelmet benyújtott érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 

        10.6.2 Amennyiben a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be az érintett, úgy Adatkezelő a választ elektronikus úton küldi meg, kivéve, ha az érintett másképpen rendelkezik. 

 

        10.6.3 Adatkezelő az adatkezelésről szóló tájékoztatást, valamint a GDPR 15-22. cikk, valamint 34. cikk szerinti intézkedéseket, illetve tájékoztatást díjmentesen biztosítja, tekintettel a GDPR. 12. cikk (5) bekezdésében foglalt kivétekre. 

 

        10.6.4 A kérelmet az alábbi módon lehet benyújtani:

elektronikus úton: adatvedelmi.tisztviselo@justisec.hu

Postai úton: Justice Security Kft., 1131 Budapest, Rokolya utca 1-13. 

Szóban az Adatkezelő székhelyén (1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.)

 

11. Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat (ld. 10.6.4. pont), továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.). 
Adatkezelési tájékoztató  


Állásra jelentkezők személyes adatainak kezelésére vonatkozóan

A JUSTICE Security Vagyonvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (Székhely: 1131 Budapest, Rokolya utca 1-13., Cégjegyzékszám: 01 09 700320, továbbiakban: Adatkezelő) a hozzá munkaviszony létesítése céljából önkéntes módon beküldött személyes adatokat a jelen Szabályzatban foglaltak szerint kezeli. 

Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) 12. cikke alapján az alábbiakban tájékoztatja az érintetteket a GDPR 13. cikkében meghatározott valamennyi releváns információról, illetve az érintett jogainak (GDPR 15-22. cikk) gyakorlásának módjáról. 

 

1. Adatkezelő és képviselője

    1.1. Adatkezelő: Justice Security Kft. 

    1.2. Adatkezelő képviselője: Kovács György, ügyvezető igazgató. Elérhetősége: adatvedelmi.tisztiviselo@justisec.hu 

2. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Dr. Bartóki-Gönczy Balázs PhD., adatvedelmi.tisztiviselo@justisec.hu 

3. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Adatkezelő által meghirdetett álláshelyek betöltése érdekében megfelelő személyi kiválasztás elvégzése. Az ezekhez szükséges és releváns személyes adatok alapján alkalmasnak tűnő jelöltekkel való telefonos kapcsolatfelvétel, illetve személyes találkozó megszervezése szakmai interjú céljából. 

Az adatkezelés – az érintett választása alapján – két célból történik:

    a) Konkrét, meghirdetett állásra jelentkezés: az érintett az adatkezelő honlapján meghirdetett pozícióra adja be a jelentkezését.

    b) Regisztráció az adatbázisbaaz érintett nem egy konkrétan meghirdetett pozícióra jelentkezik, hanem azt kéri, hogy adatai – a 8. pontban meghatározott időtartamra – azért kerüljenek rögzítésre az adatbázisba, hogy amennyiben a későbbiekben egy profiljába vágó pozíciót hirdet az adatkezelő, úgy az ő adatai már rendelkezésre álljanak az állás betöltése érdekében. 

 

 

 

4. Adatkezelés jogalapja

    4.1. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez a jelen Szabályzatban foglaltak alapján.

    4.2. Érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a 10.6.4. pontban leírt módok bármelyikén.   

 

5. Kezelt adatok köre

    5.1. Adatkezelő az érintett következő adatait kezeli: az elektronikus beküldött önéletrajzban megadott személyes adatok, különös tekintettel a jelentkező nevére, születési helyére és idejére, e-mail címére, telefonszámára, lakcímére, iskolai és szakmai végzettségeire, illetve az érintett korábbi munkahelyeire vonatkozó adatokat.  

    5.2. Adatkezelő nem kéri, illetve nem kezeli az réintett különleges személyes adatait (GDPR 9. cikk (1) bekezdésben meghatározott személyes adatok köre). Amennyiben ilyen adatot oszt meg az érintett az Adatkezelővel, úgy azt Adatkezelő haladéktalanul és visszavonhatatlanul törli. 

    5.3. Adatkezelő a kezelt adatok köre vonatkozásában messzemenőkig figyelemmel van a GDPR 5. cikkében meghatározott alapelvekre. Adatkezelő az érintett személyes adatait bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelés során biztosítja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy csak annyit adatot és olyan mértékben kezel, ami az adatkezelési cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

    5.4. Adatkezelő tájékoztatja érintettet, hogy személyes adatainak megadása önkéntes, nem kötelező. Érintett azon adatokat osztja meg magáról, melyet ő fontosnak tart állásra történő jelentkezése szempontjából (kivéve különleges személyes adatokat. ld. 5.2. pont). Adatkezelő az érintett által önkéntesen megosztott adatok alapján folytatja le a kiválasztási eljárást.  

 

6. Az adatokhoz való hozzáférés 

    6.1. Érintett személyes adataihoz kizárólag Adatkezelő azon munkatársai férhetnek hozzá, akik részt vesznek a kiválasztási folyamatban (felvételt hirdető szakmai terület vezetője, HR vezető és asszisztens, ügyvezető igazgató). 

    6.2. Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra érintett adatait. 

 

7. Adatok továbbítása

    7.1. Adatkezelő az érintett személyes adatait nem továbbítja harmadik országba.

    7.2. Adatkezelő az érintett személyes adatait adatfeldolgozás céljából átadja az alábbi jogi személynek:

Evolution Consulting Kft. (Székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros, AFKI ép. 2.em., Levelezési cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, Pf. 52., Cégjegyzékszám: 05-09-014424, Adószám: 14020991-2-05 Bankszámlaszám: 10101432-34913900-01003003, képviseli: Dr. Mester Csaba, ügyvezető igazgató). Az adatfeldolgozó biztosítja adatkezelő számára a humánerőforrás menedzsment informatikai rendszert. A Felek közötti együttműködést a GDPR szabályainak megfelelő adatfeldolgozási megállapodás rögzíti.

 

8. Az adatkezelés időtartama

    8.1. Konkrét állásra történő jelentkezés esetén:

Adatkezelő érintett személyes adatait (a 3. pontba a) alpontban megjelölt céllal és 4. pontban megjelölt jogalappal) a munkaszerződés megkötéséig vagy az érintett állásra történő jelentkezésének elutasításáig, de legfeljebb 60 napig tárolja. A maximális 60 nap azért tekinthető arányosnak és szükségesnek, mert ennyi idő alatt tud lefolyni egy kiválasztási eljárás. 

    8.2. Adatbázisba történő regisztráció esetén: 

 Adatkezelő érintett személyes adatait (a 3. pontba b) alpontban megjelölt céllal és 4. pontban megjelölt jogalappal) a munkaszerződés megkötéséig, de legfeljebb egy évig kezeli. A maximális egy év azért tekinthető arányosnak és szükségesnek, mert az érintett nem konkrét állásra jelentkezett, hanem célja, hogy a jövőben meghirdetett állások vonatkozásában az önéletrajza rendelkezésre álljon az adatkezelőnek. 

    8.3. Amennyiben az érintettel Adatkezelő munkaszerződést köt, úgy azzal egyidőben tájékoztatja az érintettet a munkavállalók személyes adatainak kezelésére vonatkozó információkról. 

    8.4. Érintett bármikor jogosult adatainak kezelését megtiltani (bővebben lásd: 10. pont). 

 

9. Automatizált döntéshozatal 

Adatkezelő az adatkezelés során nem alkalmaz automatizált döntéshozatali eljárást.

 10. Érintett jogai 

    10.1 Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

    10.2 A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

    10.3 A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje.

    10.4 Az adatkezelés korlátozásához fűződő jog

Adatkezelő az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést amennyiben a GDPR 18 cikk (1) bekezdésében meghatározott valamely feltétel teljesül. Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

    10.5 Az adathordozhatósághoz fűződő jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

E jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkében (törléshez való jog) foglaltakat, illetve e jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

    10.6 Az érintett joggyakorlásának módja

        10.6.1 Adatkezelő az érintett jogainak gyakorlása érdekében benyújtott kérelmével kapcsolatban haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a kérelmet benyújtott érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. 

        10.6.2 Amennyiben a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be az érintett, úgy Adatkezelő a választ elektronikus úton küldi meg, kivéve, ha az érintett másképpen rendelkezik. 

 

        10.6.3 Adatkezelő az adatkezelésről szóló tájékoztatást, valamint a GDPR 15-22. cikk, valamint 34. cikk szerinti intézkedéseket, illetve tájékoztatást díjmentesen biztosítja, tekintettel a GDPR. 12. cikk (5) bekezdésében foglalt kivétekre. 

 

        10.6.4 A kérelmet az alábbi módon lehet benyújtani:

elektronikus úton: adatvedelmi.tisztviselo@justisec.hu

Postai úton: Justice Security Kft., 1131 Budapest, Rokolya utca 1-13. 

Szóban az Adatkezelő székhelyén (1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.)

 

11. Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat (ld. 10.6.4. pont), továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).